Connect with
Częstochowers
all over the world!

 

 
Click HERE
to subscribe to our
czestochowajews
email group.

 

 
 
Conference Papers

 
ACADEMIC CONFERENCE - 2017
 
"The History of the Jewish Population of the Częstochowa Region"
 
"Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim"
 
- organised by the Jan Długosz Academy in Częstochowa, the Częstochowa Museum,
the Częstochowa Municipal Archives and the Częstochowa TSKŻ
 
Tuesday 28th March 2017, at the Częstochowa Jewish Museum
 
(Papers translated into English by Andrew Rajcher)
 
 
Sprya, Janusz: The Early History of Israel in the Częstochowa Region
Sprya, Janusz: Dawne dzieje Izraela w regionie częstochowskim

Mizgalski, Jerzy: The Influence of Jewish Religious Law on the Everyday Life of the
                                Nineteenth Century Jewish Community in Częstochowa
Mizgalski, Jerzy: Wpływ żydowskiego prawa religijnego na życie codzienne dziewiętnastowiecznej
                                społeczności żydowskiej w Częstochowie

Matuszczyk, Mateusz: Jewish Communities in the Kalisz Province at the Beginning of the Congress Kingdom of Poland
Matuszczyk, Mateusz: Gminy żydowskie w województwie kaliskim na początku istnienia Królestwa Polskiego

Sprya, Janusz: The Oldest Częstochowa Jewish Families
Sprya, Janusz: Najstarsze częstochowskie rodziny żydowskie

Musiał, Adrian: Jews in Koniecpol to the First World War
Musiał, Adrian: Żydzi w Koniecpolu do I wojny światowej

Malina, Olga: The Jews of Kłobuck
Malina, Olga: Żydzi w Kłobucku

Paszkowski, Wiesław: Officials of the Częstochowa Jewish Community
Paszkowski, Wiesław: Funkcjonariusze częstochowskiej gminy żydowskiej

Wójcik, Urszula: Jewish Settlement in the Light of the Częstochowa Region Toponomy
Wójcik, Urszula: Osadnictwo żydowskie w świetle toponimii regionu częstochowskiego

Wójcik, Anna: The Piotrków Trybunalski District in Jan Bloch's 1884 Reports
Wójcik, Anna: Gubernia piotrkóowska w raportach Jana Blocha z 1884 r.

Markowski, Artur: Plums and Paradigms - the Historical Significance of the 1902 Pogrom of Jews in Częstochowa
Markowski, Artur: Śliwki i paradygmaty. Pogrom Żydów w Częstochowie 1902 r. - znaczenie historyczne

Pięta, Wiesław: The Beginnings of Jewish Sport in the Częstochowa Area
Pięta, Wiesław: Początki sportu żydowskiego na ziemi częstochowskiej

Ruta, Magdalena: Yiddish Language Sources in Researching the History and Culture of Częstochowa Jews
                                                in the First Half of the Twentieth Century
Ruta, Magdalena: Śródła w języku jidysz do badania historii i kultury Żydów częstochowian
                                                w pierwszej połowie XX wieku.

Pobratyn, Agnieszka: The State of the Theatre Culture of Częstochowa Jews and its Research Perspectives
Pobratyn, Agnieszka: Kultura teatralna częstochowskich żydów stan i perspektywy badań

 
  
This site was created and is maintained by
Axiom Compusat Services, Melbourne, Australia